Vaativaan autonpesuun suunniteltu monikäyttöinen hybridipesuaine, jossa yhdistyy tehokas esipesuaine sekä liuotin.

KORREK Pro Ceramic TFC™ -sarjan Tarex irrottaa tehokkaasti pikeä, maantiesuolaa, rasvaa ja kaikkia orgaanisia epäpuhtauksia. Se sopii maali-, muovi- , lasi-, sekä metallipinnoille. Sopii hyvin painepesurin vaahdottimille sekä esim. pinnoitettavaksi tulevien autojen kinnastukseen. pH n. 11.

KORREK Pro Ceramic TFC™ Tarex 5L

24,00 €Hinta
  • Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja 1.4. Hätäpuhelinnumero KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Korrek Pro Ceramic TFC Tarex 08.05.2017 Korrek Pro Ceramic TFC Tarex 12. 15767421, 15769784 Puhdistus- ja pesuaineet (9) Mikroemulsio kuiljetuskaluston pesuun. Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (G502) Berner Oy/Autonhoito Hitsaajankatu 24 PL 22 00811 Helsinki Suomi 02079100 korrek-lasol@berner.fi Kuvaus: HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) 471 977, 24 h (vaihde (09) 4711) Eye Dam. 1; H318 Asp. tox 1; H304 Julkaisupäivä Kauppanimi Tuotekoodi Tukes käyttötarkoituskoodi (KT) Aineen/seoksen käyttö Toimialakoodi (TOL) Yrityksen nimi Toimiston osoite Postiosoite Postinumero Paikkakunta Maa Puhelin Sähköposti Hätänumero Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti Korrek Pro Ceramic TFC Tarex - Versio 1 Sivu 1 / 8 Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Eco Publisheria (EcoOnline) 2.2. Merkinnät Varoitusmerkit (CLP) 2.3. Muut vaarat KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Teollisuusbensiini (maaöljy) , rikitön, raskas CAS-numero: 64742-82-1; EY-numero: 919-164-8 Indeksinumero: 649-330-00-2 REACH-rek.nro: 01-2119473977-17-0000 Asp. Tox. 1;H304 Aquatic Chronic 3;H412 EUH066 5 - 15 % Alkoholietoksylaatti CAS-numero: 34398-01-1 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 1 - 5 % Alkoholietoksylaatti, C9-11, 4EO CAS-numero: 68439-46-3 Eye Dam. 1; H318 1 - 5 % Alkoholietoksylaatti, C9-11, 6EO CAS-numero: 68439-46-3 Acute tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 1 - 5 % butyylidiglykoli CAS-numero: 112-34-5 EY-numero: 203-961-6 Indeksinumero: 603-096-00-8 Eye Irrit. 2;H319 1 - 3 % Skin Irrit. 2; H315 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ihoa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Vaara H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P331 EI saa oksennuttaa. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä. Tyhjä pakkaus sekajätteeseen tai muovikierrätykseen. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. - Aineen / seoksen vaaralliset ominaisuudet Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet Erityiset merkintävaatimukset Muut vaarat Korrek Pro Ceramic TFC Tarex - Versio 1 Sivu 2 / 8 Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Eco Publisheria (EcoOnline) Alkoholietoksylaatti CAS-numero: 121158-63-2 Acute tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 1 - 3 % Kookosrasvahappodietanoliamidi CAS-numero: 68603-42-9 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 1 - 3 % Dinatriummetasilikaatti CAS-numero: 6834-92-0 EY-numero: 229-912-9 Indeksinumero: 014-010-00-8 REACH-rek.nro: 01-2119449811-37-0004 Skin Corr. 1B;H314 STOT SE 3;H335 < 0,5 % KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen) KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Pesuaineasetuksen mukaiset sisältötiedot: Ionittomia tensidejä 15-30 %, alifaattisia hiilivetyjä 5-15 %, amfoteerisiä tensidejä 63 °C Arvo: ~ 0,99 Liukenee osittain. Emulgoituva. Stabiili normaaliolosuhteissa. Stabiili tavallisessa ympäristön lämpötilassa ja paineessa. Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Kuumuus, liekit ja kipinät - Käsien suojaus Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) Yleinen hengityksensuojaus Olomuoto Väri Haju pH Kiehumispiste ja -alue Leimahduspiste Suhteellinen tiheys Vesiliukoisuus Reaktiivisuus Stabiilisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Vältettävät materiaalit Korrek Pro Ceramic TFC Tarex - Versio 1 Sivu 5 / 8 Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Eco Publisheria (EcoOnline) KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Muut terveysvaaroja koskevat tiedot KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Ei tiedossa. LD50/suun kautta/rotta > 5000 mg/kg (raaka-aine tietojen perusteeella) Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Hiilivetyliuotin: Välitön myrkyllisyys vesieliöille Kala LL50/96 h = 10-100 mg/L (OECD 203), Äyriäiset EL50/48h = 100-200 mg/L (OECD 202), EL50/72h (levä) = 10-100 mg/L; NOELR/72h = 3 mg/L (OECD 201) Haihtuvat orgaaniset aineet hajoavat fotokemiallisesti ilmakehässä. Pinta-aktiiviset aineet: Biologisesti helposti hajoava soveltuvan OECD-testin mukaan. Hiilivetyliuotin: Helposti biologisesti hajoava (OECD 301F). Biokemiallinen hapenkulutus (BOD28) = 75%, 28 d Ei oleteta olevan keräytyvä. Osittain Vesiliukoisena nesteenä kulkeutuu helposti ympäristöön. Liuotinosa: Haihtuu hitaasti maan ja veden pinnalta. Voi läpäistä maaperän ja kulkeutua pohjaveden pinnalle. Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on erittäin hidasta. Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT). Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB). - Vaaralliset hajoamistuotteet Välittömän myrkyllisyyden arviointi Ärsytys Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen Aspiraatiovaaraluokituksen arviointi Ekotoksisuus Pysyvyys ja hajoavuus, lisätietoja Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyvyyspotentiaali Liikkuvuus PBT-arvioinnin tulokset Muita haittavaikutuksia / huomautuksia Korrek Pro Ceramic TFC Tarex - Versio 1 Sivu 6 / 8 Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Eco Publisheria (EcoOnline) KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1. YK-numero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädännöt 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: Muut tiedot Käyttöliuos on viemäröintikelpoinen. Tarvittaessa kysy ohjeita paikallisilta viranomaisilta. - Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan. Ei tiedossa. Ei sovellettavissa. Pesuaineasetus. - H302 Haitallista nieltynä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Määritä asianmukaiset hävittämismenetelmät Huomautukset Huomautukset Huomautukset Saasteluokka (pollution category) Lainsäädäntö ja säädökset Kemikaaliturvallisuusarviointi Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3) Korrek Pro Ceramic TFC Tarex - Versio 1 Sivu 7 / 8 Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Eco Publisheria (EcoOnline) Eye Dam. 1; H318 Asp. tox 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Kts. kohta 1.3. 1. REACH ja CLP 2. STM: HTP-arvot 2016 3. Raaka-ainetoimittajien laatimat käyttöturvallisuustiedotteet 1 Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti Lisätietoja Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa käytetyt lähteet Versio Korrek Pro Ceramic TFC Tarex - Versio 1 Sivu 8 / 8 Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Eco Publisheria (EcoOnline)